Verksamhetsberättelser

2018

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2018, föreningens sextonde verksamhetsår.

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe skall:

 1. Företräda och bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med de stadgar och riktlinjer som gäller

  för Villaägarnas Riksförbund och påverka kommunala beslut i villaägarnas intresse.

 2. Genom värvning verka för att öka antalet medlemmar i föreningen.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden samt 1 protokollfört informationsmöte, Årsmöte den 2018-03-21samt ett antal ej protokollförda möten. Vidare har styrelsen haft ett flertal kontakter med tjänstemän och politiker inom Huddinge kommun samt med Trafikverket. Styrelsemedlemmar har deltagit vid informations- och diskussionsmöten som arrangerats av Huddinge kommun.. Vi har deltagit på ABC regionens vår- och höstmöte. Genom kontakter med lokaltidningarna har vi fått möjlighet att framlägga våra synpunkter i diverse samhällsfrågor.

Föreningen hade 1 317 medlemmar per 2018-12-31, vilket är 12 st. färre än föregående år. Under verksamhetsåret 2018 har 188 medlemmar lämnat föreningen och 176 nya medlemmar har tillkommit.

Ann-Christine Wilund och Bitte Sundqvist har gått GDPR-utbildning, som arrangerades av Villaägarnas Riksförbund. Bitte Sundqvist är föreningens registeransvarige.

Föreningens Årsmöte 2018 hölls den 2018-03-21. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak och kommunalrådet Malin Danielsson inledningstalade och svarade på frågor.

Huddingekretsen, som samordnar Villaägarnas lokalföreningar i Huddinge, har de senaste åren haft mycket begränsad verksamhet.

Vid Huddingekretsens årsmöte 2018 meddelade Villaägarna i Stuvsta/Snättringe därför att vi tillsvidare kommer att vara en ”sleeping partner” och inte kommer att aktivt deltaga så mycket i kretsens styrelsearbete.

Styrelsen har även under detta år anordnat Loppis i Skeppsmyreparken vid två tillfällen, den 13 maj och 19 september. Föreningens loppis har efterhand närmast blivit en tradition och arrangemanget är mycket uppskattat av såväl säljare som säljare som köpare och besökare. Huddinge Scoutkår hjälpte, även i år, till med försäljning av lättare förtäring under loppisen.

Snättringe Fastighetsägareförening har under året begärt att vi ska ändra vårt föreningsnamn. De anser att vårt nya namn är för likt deras namn och att förväxlingar kan ske. Vi har haft ett möte med deras ordförande samt deras advokat. Och svarade att vi inte ser någon risk för förväxling.

Vidare har styrelsen under året engagerat sig i följande frågor eller aktiviteter:

Föreningen arrangerade den 27 augusti, inför Val 2018, en välbesökt politikerträff i Kungsklippeskolans matsal. Alla partier i Huddinge Kommun var närvarande och informerade om sitt partis handlingsprogram för Stuvsta/Snättringe. Mötet uppmärksammades både i Radio Stockholm samt i Mitt i Huddingen.

Under våren ordnades i Stuvsta Stationshus en kurs i trädbeskärning under Tove Madsens ledning. Deltagarna (12 st.) hade sedan även möjlighet att träna under ledning i en av deltagarnas trädgård med att beskära äppelträd.

Huddingevägen: Villaägarna i Stuvsta/Snättringe har i flera år drivit frågan om förbättring av Huddingevägen. Speciellt när det gäller planfri korsning vid Ågestavägen/Stuvstaleden, och vi har sedan flera år tillbaka lagt fram egna förslag till lösningar.

Ett möte har hållits med Trafikverket för att diskutera Huddingevägens framtid. Föreningen presenterad då vår relativt nya idé om Förbifart Stuvsta. Trafikverket redogjorde samtidigt för sin Åtgärdsvalstudie för hela väg 226. Det vill säga från Värsta till Södra Länken, se vidare: Ärendenummer: TRV 2016/96935, som blev klar 2017. Trafikverket och berörda kommuner kommer förmodligen att teckna en avsiktsförklaring om att följa åtgärdsvalsstudien. Huddinge kommun skrev i somras under avsiktsförklaringen, där tyngdpunkten ligger på oskyddade trafikanter och kollektivtrafiken längs med Huddingevägen. Samt ombyggnaden av Huddingevägen vid Flemingsberg station.

Trafikverket berättade också att de redan beställt en genomförandeplan av cykelväg och kollektivtrafikfält mellan Huddinge gymnasiet och Stuvstaleden, som ska vara klart 2021.

Högmora: Styrelsen är engagerade och drivande för att se till att detaljplanen följs i den pågående exploateringen av Högmora. Flera byggföretag utnyttjar kryphål i Attefallsreglerna, för att uppföra ca 100 parhus i strid mot detaljplanen. Dialog med Christian Ottosson, ordförande i Natur- och byggnadsnämnden, och andra politiker har gett resultat: Sedan i somras avslår nämnden bygglovsansökningar som ses som parhus. Detta trots att tjänstemän föreslår att bygglov ska beviljas.

Tillsynshantering: Den stora mängden tillsynsärenden i Högmora har gjort att styrelsen upptäckt att kommunens tillsynshantering har allvarliga brister. Över 50 tillsynsärenden har gjorts på byggföretagens agerande av boende och medlemmar, med stöd från styrelsen.

Flemingsbergs station: Föreningen har under året fortsatt med sitt engagemang med att plädera för att SJ:s snabbtåg (fjärrtåg) ska stanna i Flemingsberg, något som tyvärr upphört från mitten av

2

december 2016. Under 2018 har resande med SJ:s snabbtåg fått byta i Södertälje. Vilket inte är acceptabelt för våra resande medlemmar.

Förtätningar: Styrelsen följer noga alla förtätningar som görs eller planeras. När medlemmar ber om hjälp eller när vi ser behov engagerar vi oss för att påverka kommunens beslut. Föreningen är mycket tveksam till kommunens planer på förtätning inom Stuvsta/Snättringe Villaägareförenings upptagnings område. Föreningen vill särskilt bevaka att förtätning inte sker så att det förändrar områdeskaraktären eller inverkar negativt på kulturmiljö och naturvärden. Vid förtätning ska möjlighet till infarts- och centrumnära parkering beaktas.

Under 2018 har vi arbetat med följande förtätningar:

3

Stuvsta centrum/Mjölner: I Stuvsta ses redan lyftkranar intill rondellen på Stambanevägen. Där

växer flera 3–7-våningshus fram som ska inrymma 104 lägenheter, varav hälften ska gå till seniorer. Under huset ska en ny infartsparkering byggas. Föreningen har sedan tidigare lämnat ett arkitekt ritat förslag till en helhetslösning för Stuvsta Centrum. Som Huddinge Kommun förkastade, utan att få nämnvärt gehör från Huddinge Kommun.

Vargen 14 (Stationsvägen nära Skeppsmyreparken) som är Stuvstas (förmodligen även Huddinges) äldsta byggnad. Detaljplan för ca 10 lägenheter samt lokaler för handel vann laga kraft i februari 2018. Rivningslov av fastigheten har nu också vunnit laga kraft, trots överklagande av sakägare/rågrannar med stöd från föreningen.

Montören 9 (Yrkesvägen 21 C) (f.d. Petterssons Livs): Bygglovet för en om- och tillbyggnad som beviljades 2017-10-16, överklagades hela vägen upp till högsta instans Mark och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD fastslog att bygglovet inte beviljades 2018-10-18, se dom P 5096-18.
Under 2018 har rivningstillstånd av den gamla fastigheten söktes och beviljats, rivningen utfördes innan den fick påbörjas. Allt var borta 2018-12-06 men rivningsprocessen fick inte påbörjas före 2018- 12-22, d.v.s. lagbrott. Fastighetsägaren har nu inkommit med ny bygglovsansökan avseende nybyggnation, som kommunen beviljat bygglov för 2018-12-03, dock så infördes det i Post och Inrikes Tidningar med beslutsdatum 2018-12-10. Bygglovet har överklagats och ligger nu hos Länsstyrelsen som första instans i överklagandeprocessen, beslut sker under 2019.

Nornan 5 (Stambanevägen111): Beslut har beviljats för att ändrad användning av bostads- och kontorshus till hotell. Föreningen och sakägare har överklagat beslutet, med hänsyn till att
åtgärden är planstridig och inte förenlig med planens syfte. Detaljplanen är upprättad före den 2 maj 2011varför det borde vara den äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, som gäller och inte PBL. Länsstyrelsen avvisade föreningens överklagande, men godkände sakägarna överklagande, vilket grundade sig på samma fakta som föreningens överklagande. Sakägarna har gått vidare med ärendet. Beslut har ännu inte fattats av högre rättsinstans.

Arkitekten 6 (Snäckvägen): Kommunen har stoppat detaljplanearbetet efter samrådet. Som remissinstans pekade föreningen på att detaljplanen stred mot kommunens Riktlinjer för planbesked. Motiveringen kommunen gav var att Arkitekten 6 inte låg i kollektiv nära område.

page3image3757194656

Fåret 1 och 2 (Stationsvägen/Grindstugevägen): Styrelsen har uppmärksammat tillsynsärenden på

page3image3757202800

fastigheterna och att de saknar detaljplan. Styrelsen bevakar ärendet.

Styrelsen har även bevakat kommande projekt

 •   Hjorten (f.d Konsumbutiken vid Stuvstavägen 2), där det planers för ett nytt bostadshus med ca 23 lägenheter
 •   .Innovation Properties/Trehörningen
 •   Innovation Properties
 •   Tigern 20 med (preliminärt) 40-45 bostäder i hörnet Stuvstaleden/Dalkarlsvägen

Föreningen har dessutom agerat med skrivelse (yttrande) på:

 •   Bussarnas tidtabeller.
 •   Skip-stop-train (som resulterade i att projektet stoppades).

Stuvsta i januari 2019

Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe

Lars-Ove Larsson

Peter Fagerström Ann-Marie Mannerståhl

Angelika Weber

2017

Verksamhetsberättelse 2017 

Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe får härmed avge verksamhetsberättelse för

år 2017, föreningens femtonde verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden, ett årsmöte och ett antal ej protokollförda möten. Vidare har styrelsen haft ett flertal kontakter med tjänstemän och politiker inom Huddinge kommun samt med Trafikverket. Styrelsemedlemmar har deltagit vid informations- och diskussionsmöten som arrangerats av Huddinge kommun. Genom insändare i de två lokaltidningarna har vi fått möjlighet att framlägga våra synpunkter i diverse samhällsfrågor.

Föreningen hade 1329 medlemmar per 2017-12-31, vilket är 24 färre än föregående år. Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Lars-Ove Larsson Ledamot Ann-Marie Mannerståhl Vice ordförande*) John Persson Suppleant Hjalmar Hesselbom*) Sekreterare Ingegerd Reuterham Suppleant Ann-Christine Wilund*) Kassör Bitte Sundqvist Revisor Vakant Ledamot Jöran O. Forsberg Revisorssuppleant Madeleine Andersson *) John Persson avgick från styrelsen och som vice. ordförande 2017-05-03. Istället klev Ann-Christine Wilund in som vice ordförande och Hjalmar Hesselbom som ledamot i styrelsen 2017-11-15.

Vid årsmötet 2017 valdes Ann-Christine Wilund och Lars Sundström till valberedning för ett år.

Enligt beslut på årsmötet 2017 bytte föreningen namn till Villaägarna i Stuvsta/Snättringe detta skedde 2017-06-01, Föreningens hemsida bytte även adress till www.stuvstasnattringe.se och har under året uppdaterats i syfte att bli mer användarvänlig. Förening startade även en Facebooksida under hösten, www.facebook.com/villaagarnastuvstasnattringe 

Styrelsen har även under detta år anordnat loppis i Skeppsmyreparken vid två tillfällen, den 13 maj och 9 september. Huddinge Scoutkår hjälpte till med försäljning av lättare förtäring under loppisen.

Vidare har styrelsen under året engagerat sig i följande frågor eller aktiviteter:

Huddingevägen: SGVF har i flera år drivit frågan om förbättring av Huddingevägen speciellt när det gäller planfri korsning vid Ågestavägen/Stuvstaleden. Egna arkitektritade förslag har tidigare år presenterats för politiker och Trafikverket. Ekonomi har tills vidare hållit tillbaka en långsiktig lösning. En avsiktsförklaring avseende Åtgärdsvalsstudien för hela väg 226 (Vårsta-Södra Länken) har presenterats av Trafikverket, där tyngdpunkten ligger på oskyddade trafikanter och kollektivtrafiken. Föreningen har lämnat synpunkter på den del som berör Stuvsta, men de har ej prioriterats i avsiktsförklaringen.

Idrottshall på Stuvsta IP, invigdes den 2 september med invigningstal av Kultur-och Fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) samt uppträdande av Stuvsta IF, Huddinge Basket samt dansuppvisning av Move Huddinge. Arbetet med Stuvstahallen har drivits hårt av föreningen tillsammans med Kungsklippan & Kräppla Föräldraförening. 2

Stuvsta Centrum: Byggande av Mjölner 4 m.fl, trygghetsboende med upp till 7 våningar alldeles nordväst om järnvägsstationen, på nuvarande parkeringsplats har påbörjats under året. Föreningen har i remissvar haft invändningar mot bygget bl.a. avseende parkeringsplatserna men också buller och solljus, dessa synpunkterna har dock inte beaktats.

Vargen 14 (Stationsvägen nära Skeppsmyreparken.). Förening tog aktiv del av fastighetsägarens planer på att riva Stuvstas (förmodligen även Huddinges) äldsta byggnad, och byggande av bostadshus om 10 lägenheter plus affärslokal vid Stationsvägen, genom att överklaga hos Mark- och miljödomstolen samt i Hovrätten. Tyvärr avvisade båda rättsinstanserna våra överklagande. Sakägare har överklagat.

Flemingsbergs station: Föreningen har fortsatt genom kontakter med kommunen och lokaltidningarna pläderat för att SJ:s snabbtåg (fjärrtåg) ska stanna i Flemingsberg, något som tyvärr upphört från mitten av december 2016.

Myrängsvägens öppnande, detaljplanen för Högmora Etapp 2 anger att den idag med bom avstänga Myrängsvägens förlängning till Högmora kommer att öppnas för biltrafik. Medlemmar längs Myrängsvägen motsäger sig detta och bad föreningen hjälpa till med skrivelse till Kommunen att påpeka det olämpliga i öppnandet samt att få fram ett nytt beslut. Kommunen har svarat att beslutet ligger kvar, men om planerad trafikräkning vid öppnandet påvisar stora olägenheter kan beslutet då omvärderas. Vi bevakar frågan.

Nornan 5 (Stambanevägen 111) Vår begäran om att på medlemmars önskan få överklaga beslutet att omvandla en villa innehållande en butik till hotell har inte godkänts av länsstyrelsen. Överklagan pågår.

Montören 9 (Yrkesvägen 21C) Denna fastighet planeras ombildas till flerbostadshus vilket grannar motsäger sig och vill ha föreningens stöd i att överklaga vilket pågår.

Kräpplaområdet, Stockholms kommunfullmäktige tog den 7 december 2017 beslutet att inrätta ett naturreservat i Rågsveds friområde i Kräppladalen. Föreningen har aktivt har stöttat detta.

Styrelsen har även lämnat synpunkter (yttrande) på:

 Huddinge Kommuns införande av avgift för lokalhyror från o med hösten 2017 för föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar över 21 år. Föreningen drabbas av denna utgift för sin verksamhet och har påpekat det olämpliga i detta kommunala beslut.

Styrelsen har även förebyggande engagerat sig i följande under året:  Innovation Properties planer på exploatering av en tomt, Tigern 20/ Djupåsvägen samt en vid sjön Trehörningen.

 Bussarnas tidtabeller.  Skip-stop-train, där föreningen i samråd med andra aktörer verkat för att få ett stopp på beslutet.

Stuvsta i januari 2018

Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe Lars-Ove Larsson Jöran O. Forsberg Hjalmar Hesselbom

Ann-Marie Mannerståhl Ingegerd Reuterham Bitte Sundqvist Ann-Christine Wilund

2016

Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening (SGVF) får härmed avge verksamhetsberättelse för

år 2016, föreningens fjortonde verksamhetsår.

Stuvsta Gårds Villaägareförening skall:

1. Företräda och bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med de stadgar och riktlinjer som gäller för Villaägarnas Riksförbund och påverka kommunala beslut i villaägarnas intresse.

2. Genom värvning verka för att öka antalet medlemmar i föreningen.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, ett årsmöte och ett antal ej protokollförda möten. Vidare har styrelsen haft ett flertal kontakter med tjänstemän och politiker inom Huddinge kommun samt med Trafikverket. Styrelsemedlemmar har deltagit vid informations- och diskussionsmöten som arrangerats av Huddinge kommun. Genom ett antal insändare i de två lokaltidningarna har vi fått möjlighet att framlägga våra synpunkter i diverse samhällsfrågor. Föreningen hade 1.353 medlemmar per 2016-12-31, vilket är 18 fler än föregående år. Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen haft följande sammansättning

Ordförande: Lars-Ove Larsson Ledamot Bitte Sundqvist
Vice ordförande John Persson Suppleant Hjalmar Hesselbom
Sekreterare: Ingegerd Reuterham Suppleant Ann-Christine Wilund
Kassör Evelyn Windesjö Revisor Vakant *)
Ledamot Jöran O. Forsberg Revisorssuppleant Madeleine Andersson
Ledamot Ann-Marie Mannerståhl

*) Thomas Niit, lovade att åta sig revisionen även för år verksamhetsåret 2016.

Vid årsmötet 2016 valdes Ann-Christine Wilund och Lars Sundström till valberedning för ett år.

Föreningens hemsida www.stuvstagård.se har under året uppdaterats i syfte att bli mer användarvänlig.

Styrelsen har även under detta år anordnat loppis i Skeppsmyreparken vid två tillfällen, den 21 maj och 10 september. Föreningens loppis har efterhand närmast blivit en tradition och arrangemanget är mycket uppskattat och såväl säljare som köpare lämnar positiva kommentarer. Huddinge Scoutkår hjälpte till med försäljning av lättare förtäring under loppisen. 2

Vidare har styrelsen under året engagerat sig i följande frågor eller aktiviteter:

Huddingevägen: SGVF har i flera år drivit frågan om förbättring av Huddingevägen speciellt när det gäller planfri korsning vid Ågestavägen/Stuvstaleden. Egna arkitektritade förslag har presenterats för politiker och Trafikverket. Ekonomi har tills vidare hållit tillbaka en långsiktig lösning. En avsiktsförklaring avseende Åtgärdsvalsstudien för Huddingevägen har diskuterats mellan Trafikverket och kommunen som finns dokumenterad. SGVF har begärt att få tagit del av denna dokumentation från Trafikverket. Men har vägrat att lämna ut den. Vi har gjort förfrågan hos Förvaltningsdomstolen i Jönköping om att överklagat men funnit att det var för sent att överklaga.

Idrottshall på Stuvsta IP: Arbetet med ny idrottshall på Stuvsta IP har påbörjats och planeras vara klart till hösten 2017.

Stuvsta Centrum: SGVF har tagit aktiv del i de framtidsplaner som finns rörande Stuvsta centrum. Det gäller dels byggande av trygghetsboende med upp till 7 våningar alldeles nordväst om järnvägsstationen på nuvarande parkeringsplats och dels byggande av bostadshus om 10 lägenheter plus affärslokal vid Stationsvägen nära Skeppsmyreparken.

Vi stöder kommunens planer på förtätning vid kollektivnära platser, men det får inte ske på bekostnad av att det förstör atmosfären och trivseln runt Stuvsta centrum, att det medför att antalet platser för infartsparkering minskar, att parkeringsplatser för att kunna handla i Stuvsta Centrum minskar samt inte minst viktigt, vår kulturmiljö måste bevaras.

SGVF har redan tidigare lämnat ett arkitekt ritat förslag till en helhetslösning för Stuvsta Centrum, vid stationen, utan att få nämnvärt gehör från Huddinge Kommun.

Flemingsbergs station: SGVF har genom kontakter med kommunen och lokaltidningarna pläderat för att SJ:s snabbtåg (fjärrtåg) ska stanna i Flemingsberg, något som tyvärr upphört från mitten av december 2016.

Styrelsen har även lämnat synpunkter (yttrande) på:

Detaljplan för Vargen 14 där SGVF bistod med överklagande i början av året vilket bidrog till att ärendet återremitterades. Dock fastställdes beslutet om att riva och bygga nytt. SGVF närvarade på Natur- och byggnadsförvaltningens möte när beslut fattades. Sakägare har överklagat.

Detaljplan för Mjölner 4 m.fl. antogs 12 september. SGVF stöttar de sakägare som överklagat beslutet.

Samråd för ny 130 kV kraftledning Gullarängen-Ekudden. Det tidigare rapporterade projektarbetet fortsätter. Hittills har de alternativ som valts motsvarat de som SGVF förordar. Den fortsatta komplexiteten är så stor att vi nöjt oss med ett kort övergripande svar.

Avgift för lokalhyror. SGVF har påpekat det olämpliga i detta kommunala förslag, som avslogs men återupptogs. Ett genomförande sker fr.o.m. hösten 2017.

SGVF har även förebyggande engagerat sig i följande under året:  Innovation Properties planer på exploatering av en tomt vid Stuvstaleden/Dalkarlsvägen samt vid sjön Trehörningen.  Bussarnas tidtabeller.  Miljöprogram för Huddinge Kommun

Stuvsta i januari 2017

Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening

2015

Verksamhetsberättelse 1/1 – 31/12 2015

Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening (SGVF) får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2015, föreningens trettonde verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden, ett årsmöte och ett antal ej protokollförda möten. Vidare har styrelsen haft ett flertal kontakter med tjänstemän och politiker inom Huddinge kommun samt med Trafikverket och Länsstyrelsen. Styrelsemedlemmar har deltagit vid informations- och diskussionsmöten som arrangerats av Huddinge kommun. Genom ett antal insändare i de två lokaltidningarna har vi fått möjlighet att framlägga våra synpunkter i diverse samhällsfrågor.

Föreningen hade 1 335 medlemmar per 2015-12-31, vilket är 56 fler än föregående år. Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande:
Vice ordförande:

Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot:

Lars-Ove Larsson Hjalmar Hesselbom

Ann-Christine Wilund Evelyn Windesjö Jöran O. Forsberg Bitte Sundqvist

Ledamot: Ledamot: Suppleant

Suppleant: Revisor: Revisorssuppleant:

Lars-Gösta Johnson John Persson Ingegerd Reuterham

Ann-Marie Mannerståhl Thomas Niit
Madeleine Andersson

Vid årsmötet 2015 valdes Ann-Christine Wilund och Lars Sundström till valberedning för ett år.

Styrelsen har under året anordnat Loppis i Skeppsmyreparken vid två tillfällen, den 23 maj och 12 september. Föreningens loppis har efterhand närmast blivit en tradition och arrangemanget är mycket uppskattat och såväl säljare som köpare lämnar positiva kommentarer. Huddinge Scoutkår hjälpte till med försäljning av lättare förtäring under loppisen.

Vidare har styrelsen under året engagerat sig i följande frågor eller aktiviteter:

 Huddingevägen: SGVF har i flera år drivit frågan om förbättring av Huddingevägen speciellt när det gäller planfri korsning vid Ågestavägen/Stuvstaleden. Egna arkitektritade förslag har presenterats för politiker och Trafikverket. Ekonomi har tills vidare hållit tillbaka en långsiktig lösning. En kortsiktig lösning av trafik-säkerheten för gående och cyklande har dock diskuterats i två år och under 2015 har vi fått koncentrera oss på att få ut så mycket som möjligt av detta projekt. Olika alternativ studeras inklusive gång- och cykelbro över Huddingevägen, breddning av gång- och cykelbanor, stängning av utfart från Älgskyttevägen m.m..

1

 •   Idrottshall på Stuvsta IP: Under året fick SGVF information från Huddinge kommun, om att den hall som planeras på Stuvsta IP och där SGVF har varit pådrivande, förväntas få byggstart i februari 2016.
 •   Stuvsta Centrum: SGVF har tagit aktiv del i de framtidsplaner som finns rörande Stuvsta centrum. Det gäller dels byggande av trygghetsboende med upp till 7 våningar alldeles nordväst om järnvägsstationen på nuvarande parkeringsplats och dels byggande av bostadshus om 10 lägenheter plus affärslokal vid Stationsvägen nära Skeppsmyreparken.Vi stöder kommunens planer på förtätning vid kollektivnära platser, men det får inte ske på bekostnad av att det förstör atmosfären och trivseln runt Stuvsta centrum, att det medför att antal platser för infartsparkering minskar, att parkeringsplatser för att kunna handla i Stuvsta Centrum minskar samt inte minst viktigt, vår kulturmiljö måste bevaras.

  SGVF har redan tidigare lämnat ett arkitektritat förslag till en helhetslösning för Stuvsta Centrum, vid stationen, utan att få nämnvärt gehör.

 •   Kräppladalen: SGVF stöder de ansträngningar som görs av Kräpplagruppen, Naturskyddsföreningen m.fl. organisationer för att få till stånd ett naturreservat i Kräppladalen (Rågsveds s.k. friområde). Tanken är att koppla samman området med naturreservat i Kynäsberget och undvika exploatering. Ett vallöfte i Stockholm stöder detta och utredningar pågår om hur det kan genomföras.
 •   Flemingsbergs station: SGVF har genom kontakter med kommunen och lokaltidningarnapläderat för att SJ:s snabbtåg ska stanna i Flemingsberg (gäller Göteborgståget) respektive göra fler stopp (Malmötåget).

  Styrelsen har även lämnat synpunkter (yttrande) på:

 •   Detaljplan för Vargen 14. Vi anser att exploateringen vid Stationsvägen måste omarbetas för attinte bryta mot villaområdesatmosfären.
 •   Samrådshandling avseende Detaljplan för Mjölner 4 m.fl.. Vi hade velat se en helhetssyn för Stuvsta centrum utan 7-våningshus och minskat antal P-platser.
 •   Cykelplan. Vi framhöll att en cykelplan utan en cykel- och gångförbindelse över eller under Huddingevägen vid korsningen Ågestavägen-Stuvstaleden inte är en plan som beaktar cyklisternas önskemål och krav.
 •   Kollektivtrafikplan. Vi anser att en kollektivplan ska innehålla sådana förbättringar i kollektivtrafiken att kollektivresandet därigenom ökar och inte genom att man försämrar för bilister. Det innebär att fler busslinjer bör tillkomma gärna med små bussar och att turtätheten på befintligt nät ökas. Pendeltågsstationerna måste medge infartsparkering så att såväl pendeltågs- som det långväga tågresandet kan utvecklas.
 •   Parkeringsplan. Vi anser att förslaget till Parkeringsplan är alltför begränsande för möjligheterna att resa med tåg eller för gästparkering vid nybyggda bostäder. Målsättningen att öka kollektivresandet ska inte nås genom försämring för bilisterna.
 •   Badplatsprogram. Vi påpekade att det bad som idag finns vid Trehörningen borde varit beskrivet och klassat som ett lokalbad i detta program.

2

 •   Detaljplan för Gymnasiet 5. Vi anser att exploateringen vid gymnasiet/Huddingehallen kommer att menligt påverka områdets karaktär. Vidare finns ingen planering för dagis- och skolplatser, parkeringen till simhallen flyttas för långt bort och trafikproblem kan uppstå på Lännavägen vid in- och utfarten till/från området.
 •   Samrådsunderlag avseende ”Ombyggnad av befintlig 70kV ledning Gullarängen-Holmenstorp” (Vattenfall), avseende ”Ny 130kV ledning Gullarängen-Ekudden” (Vattenfall) och avseende ”Ny 400 kV ledning Snösätra-Ekudden” (Svenska kraftnät). Vi stöder bl.a. att nya ledningar förläggs i marken i stället för i luften.
 •   Mobility Management – plan för hållbart resande. Vi sympatiserar med strävandena att föra över trafik till mer hållbara alternativ som gång-, cykel- och kollektivresande. Planens begränsande av biltrafik och parkeringsplatser är däremot helt orealistisk innan kraftiga förbättringar görs i det alternativa resandet. Gång- och cykelbanor måste till bl.a. över Huddingevägen. Infartsparkeringar måste finnas vid järnvägsstationerna. Busstrafiken måste få markant förbättrade tidtabeller. Det gäller även pendeltåget där dessutom det zonindelade priset är djupt ologiskt och där eventuella planer på att vissa tåg inte ska stanna i Stuvsta måste stoppas.
 •   Avgift för lokalhyror. Vi har påpekat det olämpliga i detta kommunala förslag och bl.a. hävdat att den administrativa kostnaden kommer att överstiga intäkterna.Stuvsta i januari 2016
  Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening