Verksamhetsberättelser

2017

Verksamhetsberättelse 2017 

Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe får härmed avge verksamhetsberättelse för

år 2017, föreningens femtonde verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden, ett årsmöte och ett antal ej protokollförda möten. Vidare har styrelsen haft ett flertal kontakter med tjänstemän och politiker inom Huddinge kommun samt med Trafikverket. Styrelsemedlemmar har deltagit vid informations- och diskussionsmöten som arrangerats av Huddinge kommun. Genom insändare i de två lokaltidningarna har vi fått möjlighet att framlägga våra synpunkter i diverse samhällsfrågor.

Föreningen hade 1329 medlemmar per 2017-12-31, vilket är 24 färre än föregående år. Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Lars-Ove Larsson Ledamot Ann-Marie Mannerståhl Vice ordförande*) John Persson Suppleant Hjalmar Hesselbom*) Sekreterare Ingegerd Reuterham Suppleant Ann-Christine Wilund*) Kassör Bitte Sundqvist Revisor Vakant Ledamot Jöran O. Forsberg Revisorssuppleant Madeleine Andersson *) John Persson avgick från styrelsen och som vice. ordförande 2017-05-03. Istället klev Ann-Christine Wilund in som vice ordförande och Hjalmar Hesselbom som ledamot i styrelsen 2017-11-15.

Vid årsmötet 2017 valdes Ann-Christine Wilund och Lars Sundström till valberedning för ett år.

Enligt beslut på årsmötet 2017 bytte föreningen namn till Villaägarna i Stuvsta/Snättringe detta skedde 2017-06-01, Föreningens hemsida bytte även adress till www.stuvstasnattringe.se och har under året uppdaterats i syfte att bli mer användarvänlig. Förening startade även en Facebooksida under hösten, www.facebook.com/villaagarnastuvstasnattringe 

Styrelsen har även under detta år anordnat loppis i Skeppsmyreparken vid två tillfällen, den 13 maj och 9 september. Huddinge Scoutkår hjälpte till med försäljning av lättare förtäring under loppisen.

Vidare har styrelsen under året engagerat sig i följande frågor eller aktiviteter:

Huddingevägen: SGVF har i flera år drivit frågan om förbättring av Huddingevägen speciellt när det gäller planfri korsning vid Ågestavägen/Stuvstaleden. Egna arkitektritade förslag har tidigare år presenterats för politiker och Trafikverket. Ekonomi har tills vidare hållit tillbaka en långsiktig lösning. En avsiktsförklaring avseende Åtgärdsvalsstudien för hela väg 226 (Vårsta-Södra Länken) har presenterats av Trafikverket, där tyngdpunkten ligger på oskyddade trafikanter och kollektivtrafiken. Föreningen har lämnat synpunkter på den del som berör Stuvsta, men de har ej prioriterats i avsiktsförklaringen.

Idrottshall på Stuvsta IP, invigdes den 2 september med invigningstal av Kultur-och Fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (FP) samt uppträdande av Stuvsta IF, Huddinge Basket samt dansuppvisning av Move Huddinge. Arbetet med Stuvstahallen har drivits hårt av föreningen tillsammans med Kungsklippan & Kräppla Föräldraförening. 2

Stuvsta Centrum: Byggande av Mjölner 4 m.fl, trygghetsboende med upp till 7 våningar alldeles nordväst om järnvägsstationen, på nuvarande parkeringsplats har påbörjats under året. Föreningen har i remissvar haft invändningar mot bygget bl.a. avseende parkeringsplatserna men också buller och solljus, dessa synpunkterna har dock inte beaktats.

Vargen 14 (Stationsvägen nära Skeppsmyreparken.). Förening tog aktiv del av fastighetsägarens planer på att riva Stuvstas (förmodligen även Huddinges) äldsta byggnad, och byggande av bostadshus om 10 lägenheter plus affärslokal vid Stationsvägen, genom att överklaga hos Mark- och miljödomstolen samt i Hovrätten. Tyvärr avvisade båda rättsinstanserna våra överklagande. Sakägare har överklagat.

Flemingsbergs station: Föreningen har fortsatt genom kontakter med kommunen och lokaltidningarna pläderat för att SJ:s snabbtåg (fjärrtåg) ska stanna i Flemingsberg, något som tyvärr upphört från mitten av december 2016.

Myrängsvägens öppnande, detaljplanen för Högmora Etapp 2 anger att den idag med bom avstänga Myrängsvägens förlängning till Högmora kommer att öppnas för biltrafik. Medlemmar längs Myrängsvägen motsäger sig detta och bad föreningen hjälpa till med skrivelse till Kommunen att påpeka det olämpliga i öppnandet samt att få fram ett nytt beslut. Kommunen har svarat att beslutet ligger kvar, men om planerad trafikräkning vid öppnandet påvisar stora olägenheter kan beslutet då omvärderas. Vi bevakar frågan.

Nornan 5 (Stambanevägen 111) Vår begäran om att på medlemmars önskan få överklaga beslutet att omvandla en villa innehållande en butik till hotell har inte godkänts av länsstyrelsen. Överklagan pågår.

Montören 9 (Yrkesvägen 21C) Denna fastighet planeras ombildas till flerbostadshus vilket grannar motsäger sig och vill ha föreningens stöd i att överklaga vilket pågår.

Kräpplaområdet, Stockholms kommunfullmäktige tog den 7 december 2017 beslutet att inrätta ett naturreservat i Rågsveds friområde i Kräppladalen. Föreningen har aktivt har stöttat detta.

Styrelsen har även lämnat synpunkter (yttrande) på:

 Huddinge Kommuns införande av avgift för lokalhyror från o med hösten 2017 för föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar över 21 år. Föreningen drabbas av denna utgift för sin verksamhet och har påpekat det olämpliga i detta kommunala beslut.

Styrelsen har även förebyggande engagerat sig i följande under året:  Innovation Properties planer på exploatering av en tomt, Tigern 20/ Djupåsvägen samt en vid sjön Trehörningen.

 Bussarnas tidtabeller.  Skip-stop-train, där föreningen i samråd med andra aktörer verkat för att få ett stopp på beslutet.

Stuvsta i januari 2018

Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe Lars-Ove Larsson Jöran O. Forsberg Hjalmar Hesselbom

Ann-Marie Mannerståhl Ingegerd Reuterham Bitte Sundqvist Ann-Christine Wilund

2016

Verksamhetsberättelse 2016 

Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening (SGVF) får härmed avge verksamhetsberättelse för

år 2016, föreningens fjortonde verksamhetsår.

Stuvsta Gårds Villaägareförening skall:

1. Företräda och bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med de stadgar och riktlinjer som gäller för Villaägarnas Riksförbund och påverka kommunala beslut i villaägarnas intresse.

2. Genom värvning verka för att öka antalet medlemmar i föreningen.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden, ett årsmöte och ett antal ej protokollförda möten. Vidare har styrelsen haft ett flertal kontakter med tjänstemän och politiker inom Huddinge kommun samt med Trafikverket. Styrelsemedlemmar har deltagit vid informations- och diskussionsmöten som arrangerats av Huddinge kommun. Genom ett antal insändare i de två lokaltidningarna har vi fått möjlighet att framlägga våra synpunkter i diverse samhällsfrågor. Föreningen hade 1.353 medlemmar per 2016-12-31, vilket är 18 fler än föregående år. Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen haft följande sammansättning

Ordförande: Lars-Ove Larsson Ledamot Bitte Sundqvist
Vice ordförande John Persson Suppleant Hjalmar Hesselbom
Sekreterare: Ingegerd Reuterham Suppleant Ann-Christine Wilund
Kassör Evelyn Windesjö Revisor Vakant *)
Ledamot Jöran O. Forsberg Revisorssuppleant Madeleine Andersson
Ledamot Ann-Marie Mannerståhl

*) Thomas Niit, lovade att åta sig revisionen även för år verksamhetsåret 2016.

Vid årsmötet 2016 valdes Ann-Christine Wilund och Lars Sundström till valberedning för ett år.

Föreningens hemsida www.stuvstagård.se har under året uppdaterats i syfte att bli mer användarvänlig.

Styrelsen har även under detta år anordnat loppis i Skeppsmyreparken vid två tillfällen, den 21 maj och 10 september. Föreningens loppis har efterhand närmast blivit en tradition och arrangemanget är mycket uppskattat och såväl säljare som köpare lämnar positiva kommentarer. Huddinge Scoutkår hjälpte till med försäljning av lättare förtäring under loppisen. 2

Vidare har styrelsen under året engagerat sig i följande frågor eller aktiviteter:

Huddingevägen: SGVF har i flera år drivit frågan om förbättring av Huddingevägen speciellt när det gäller planfri korsning vid Ågestavägen/Stuvstaleden. Egna arkitektritade förslag har presenterats för politiker och Trafikverket. Ekonomi har tills vidare hållit tillbaka en långsiktig lösning. En avsiktsförklaring avseende Åtgärdsvalsstudien för Huddingevägen har diskuterats mellan Trafikverket och kommunen som finns dokumenterad. SGVF har begärt att få tagit del av denna dokumentation från Trafikverket. Men har vägrat att lämna ut den. Vi har gjort förfrågan hos Förvaltningsdomstolen i Jönköping om att överklagat men funnit att det var för sent att överklaga.

Idrottshall på Stuvsta IP: Arbetet med ny idrottshall på Stuvsta IP har påbörjats och planeras vara klart till hösten 2017.

Stuvsta Centrum: SGVF har tagit aktiv del i de framtidsplaner som finns rörande Stuvsta centrum. Det gäller dels byggande av trygghetsboende med upp till 7 våningar alldeles nordväst om järnvägsstationen på nuvarande parkeringsplats och dels byggande av bostadshus om 10 lägenheter plus affärslokal vid Stationsvägen nära Skeppsmyreparken.

Vi stöder kommunens planer på förtätning vid kollektivnära platser, men det får inte ske på bekostnad av att det förstör atmosfären och trivseln runt Stuvsta centrum, att det medför att antalet platser för infartsparkering minskar, att parkeringsplatser för att kunna handla i Stuvsta Centrum minskar samt inte minst viktigt, vår kulturmiljö måste bevaras.

SGVF har redan tidigare lämnat ett arkitekt ritat förslag till en helhetslösning för Stuvsta Centrum, vid stationen, utan att få nämnvärt gehör från Huddinge Kommun.

Flemingsbergs station: SGVF har genom kontakter med kommunen och lokaltidningarna pläderat för att SJ:s snabbtåg (fjärrtåg) ska stanna i Flemingsberg, något som tyvärr upphört från mitten av december 2016.

Styrelsen har även lämnat synpunkter (yttrande) på:

Detaljplan för Vargen 14 där SGVF bistod med överklagande i början av året vilket bidrog till att ärendet återremitterades. Dock fastställdes beslutet om att riva och bygga nytt. SGVF närvarade på Natur- och byggnadsförvaltningens möte när beslut fattades. Sakägare har överklagat.

Detaljplan för Mjölner 4 m.fl. antogs 12 september. SGVF stöttar de sakägare som överklagat beslutet.

Samråd för ny 130 kV kraftledning Gullarängen-Ekudden. Det tidigare rapporterade projektarbetet fortsätter. Hittills har de alternativ som valts motsvarat de som SGVF förordar. Den fortsatta komplexiteten är så stor att vi nöjt oss med ett kort övergripande svar.

Avgift för lokalhyror. SGVF har påpekat det olämpliga i detta kommunala förslag, som avslogs men återupptogs. Ett genomförande sker fr.o.m. hösten 2017.

SGVF har även förebyggande engagerat sig i följande under året:  Innovation Properties planer på exploatering av en tomt vid Stuvstaleden/Dalkarlsvägen samt vid sjön Trehörningen.  Bussarnas tidtabeller.  Miljöprogram för Huddinge Kommun

Stuvsta i januari 2017

Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening

2015

Verksamhetsberättelse 1/1 – 31/12 2015

Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening (SGVF) får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2015, föreningens trettonde verksamhetsår.

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden, ett årsmöte och ett antal ej protokollförda möten. Vidare har styrelsen haft ett flertal kontakter med tjänstemän och politiker inom Huddinge kommun samt med Trafikverket och Länsstyrelsen. Styrelsemedlemmar har deltagit vid informations- och diskussionsmöten som arrangerats av Huddinge kommun. Genom ett antal insändare i de två lokaltidningarna har vi fått möjlighet att framlägga våra synpunkter i diverse samhällsfrågor.

Föreningen hade 1 335 medlemmar per 2015-12-31, vilket är 56 fler än föregående år. Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande:
Vice ordförande:

Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot:

Lars-Ove Larsson Hjalmar Hesselbom

Ann-Christine Wilund Evelyn Windesjö Jöran O. Forsberg Bitte Sundqvist

Ledamot: Ledamot: Suppleant

Suppleant: Revisor: Revisorssuppleant:

Lars-Gösta Johnson John Persson Ingegerd Reuterham

Ann-Marie Mannerståhl Thomas Niit
Madeleine Andersson

Vid årsmötet 2015 valdes Ann-Christine Wilund och Lars Sundström till valberedning för ett år.

Styrelsen har under året anordnat Loppis i Skeppsmyreparken vid två tillfällen, den 23 maj och 12 september. Föreningens loppis har efterhand närmast blivit en tradition och arrangemanget är mycket uppskattat och såväl säljare som köpare lämnar positiva kommentarer. Huddinge Scoutkår hjälpte till med försäljning av lättare förtäring under loppisen.

Vidare har styrelsen under året engagerat sig i följande frågor eller aktiviteter:

 Huddingevägen: SGVF har i flera år drivit frågan om förbättring av Huddingevägen speciellt när det gäller planfri korsning vid Ågestavägen/Stuvstaleden. Egna arkitektritade förslag har presenterats för politiker och Trafikverket. Ekonomi har tills vidare hållit tillbaka en långsiktig lösning. En kortsiktig lösning av trafik-säkerheten för gående och cyklande har dock diskuterats i två år och under 2015 har vi fått koncentrera oss på att få ut så mycket som möjligt av detta projekt. Olika alternativ studeras inklusive gång- och cykelbro över Huddingevägen, breddning av gång- och cykelbanor, stängning av utfart från Älgskyttevägen m.m..

1

 •   Idrottshall på Stuvsta IP: Under året fick SGVF information från Huddinge kommun, om att den hall som planeras på Stuvsta IP och där SGVF har varit pådrivande, förväntas få byggstart i februari 2016.
 •   Stuvsta Centrum: SGVF har tagit aktiv del i de framtidsplaner som finns rörande Stuvsta centrum. Det gäller dels byggande av trygghetsboende med upp till 7 våningar alldeles nordväst om järnvägsstationen på nuvarande parkeringsplats och dels byggande av bostadshus om 10 lägenheter plus affärslokal vid Stationsvägen nära Skeppsmyreparken.Vi stöder kommunens planer på förtätning vid kollektivnära platser, men det får inte ske på bekostnad av att det förstör atmosfären och trivseln runt Stuvsta centrum, att det medför att antal platser för infartsparkering minskar, att parkeringsplatser för att kunna handla i Stuvsta Centrum minskar samt inte minst viktigt, vår kulturmiljö måste bevaras.

  SGVF har redan tidigare lämnat ett arkitektritat förslag till en helhetslösning för Stuvsta Centrum, vid stationen, utan att få nämnvärt gehör.

 •   Kräppladalen: SGVF stöder de ansträngningar som görs av Kräpplagruppen, Naturskyddsföreningen m.fl. organisationer för att få till stånd ett naturreservat i Kräppladalen (Rågsveds s.k. friområde). Tanken är att koppla samman området med naturreservat i Kynäsberget och undvika exploatering. Ett vallöfte i Stockholm stöder detta och utredningar pågår om hur det kan genomföras.
 •   Flemingsbergs station: SGVF har genom kontakter med kommunen och lokaltidningarnapläderat för att SJ:s snabbtåg ska stanna i Flemingsberg (gäller Göteborgståget) respektive göra fler stopp (Malmötåget).

  Styrelsen har även lämnat synpunkter (yttrande) på:

 •   Detaljplan för Vargen 14. Vi anser att exploateringen vid Stationsvägen måste omarbetas för attinte bryta mot villaområdesatmosfären.
 •   Samrådshandling avseende Detaljplan för Mjölner 4 m.fl.. Vi hade velat se en helhetssyn för Stuvsta centrum utan 7-våningshus och minskat antal P-platser.
 •   Cykelplan. Vi framhöll att en cykelplan utan en cykel- och gångförbindelse över eller under Huddingevägen vid korsningen Ågestavägen-Stuvstaleden inte är en plan som beaktar cyklisternas önskemål och krav.
 •   Kollektivtrafikplan. Vi anser att en kollektivplan ska innehålla sådana förbättringar i kollektivtrafiken att kollektivresandet därigenom ökar och inte genom att man försämrar för bilister. Det innebär att fler busslinjer bör tillkomma gärna med små bussar och att turtätheten på befintligt nät ökas. Pendeltågsstationerna måste medge infartsparkering så att såväl pendeltågs- som det långväga tågresandet kan utvecklas.
 •   Parkeringsplan. Vi anser att förslaget till Parkeringsplan är alltför begränsande för möjligheterna att resa med tåg eller för gästparkering vid nybyggda bostäder. Målsättningen att öka kollektivresandet ska inte nås genom försämring för bilisterna.
 •   Badplatsprogram. Vi påpekade att det bad som idag finns vid Trehörningen borde varit beskrivet och klassat som ett lokalbad i detta program.

2

 •   Detaljplan för Gymnasiet 5. Vi anser att exploateringen vid gymnasiet/Huddingehallen kommer att menligt påverka områdets karaktär. Vidare finns ingen planering för dagis- och skolplatser, parkeringen till simhallen flyttas för långt bort och trafikproblem kan uppstå på Lännavägen vid in- och utfarten till/från området.
 •   Samrådsunderlag avseende ”Ombyggnad av befintlig 70kV ledning Gullarängen-Holmenstorp” (Vattenfall), avseende ”Ny 130kV ledning Gullarängen-Ekudden” (Vattenfall) och avseende ”Ny 400 kV ledning Snösätra-Ekudden” (Svenska kraftnät). Vi stöder bl.a. att nya ledningar förläggs i marken i stället för i luften.
 •   Mobility Management – plan för hållbart resande. Vi sympatiserar med strävandena att föra över trafik till mer hållbara alternativ som gång-, cykel- och kollektivresande. Planens begränsande av biltrafik och parkeringsplatser är däremot helt orealistisk innan kraftiga förbättringar görs i det alternativa resandet. Gång- och cykelbanor måste till bl.a. över Huddingevägen. Infartsparkeringar måste finnas vid järnvägsstationerna. Busstrafiken måste få markant förbättrade tidtabeller. Det gäller även pendeltåget där dessutom det zonindelade priset är djupt ologiskt och där eventuella planer på att vissa tåg inte ska stanna i Stuvsta måste stoppas.
 •   Avgift för lokalhyror. Vi har påpekat det olämpliga i detta kommunala förslag och bl.a. hävdat att den administrativa kostnaden kommer att överstiga intäkterna.Stuvsta i januari 2016
  Styrelsen för Stuvsta Gårds Villaägareförening