Vill du få information via mail på vad som händer i Stuvsta, fyll i uppgiterna nedan och klicka på Prenumerera!

Välkommen till

svgf_text– ansluten till Villaägarnas Riksförbund
och med mer än 1 300 medlemmar i Stuvsta/Snättringe

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe bildades 2003 som en lokalförening till Villaägarnas riksförbund. Ursprungligen var namnet Stuvsta Gårds Villaägareförening (SGVF), men namnet ändrades den 1 juni 2017. Den fråga som framför allt initierade bildandet av föreningen var att dåvarande Vägverket hade planer (VägUt-97) på att genomföra en miljöförstörande ombyggnad av Huddingevägen, väg 226, på delen Västra stambanan – Rågsvedskorset. Detta motsatte vi  oss och i stället förslog vi en alternativ lösning. För mer information om Huddingevägen och föreningens engagemang i frågan gå in på fliken ”Våra projekt”.

Vi ser alla fram emot att Coronatider snart är över och vi kan återgå till vardagen.

Aktuellt

Äntligen årsmöte 20/21 för villaägarna i Stuvsta/Snättringe

den 23 augusti kl. 19.00 i Stuvsta Stationshus

Nu när myndigheterna har släppt på restriktionerna kallar styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe till (ett försenat)  Årsmöte 2021. Som vanligt kommer årsmötet vara i Stuvsta Stationshus, Väntsalen. 

Välkommen och träffa andra medlemmar. Här har du också möjlighet att påverka hur din förening ska arbeta samt vilka som ska sitta i styrelsen. Rätt att delta i årsstämman har den som är medlemmar i Villaägarna i Stuvsta/Snättringe. dels anmält sig till styrelsen senast fredagen den 20 augusti 2021, via Stuvsta/Snättringe:s e-post till, www.info@stuvstasnattringe.se, eller per telefon 0708-69 69 90 eller under adress Lars-Ove Larsson, Minkstigen 5, 141 40 Huddinge, märkt Årsstämman 2021. Vänligen uppge vid anmälan namn, medlemsnummer i Villaägarnas Riksförbund, telefonnummer samt antalet eventuella biträden 

Vi ser framemot stor uppslutning av både gamla som nya medlemmar.

Medlemmar som vill skicka in frågor/motioner i förväg kan göra det via brev till styrelsens ordförande Lars-Ove Larsson, Minkstigen 5, 14140 Huddinge eller via e-post till motioner@stuvstasnattringe.se vilka skall vara styrelsen tillhanda senast måndagen den 16 augusti

Dagordning och Verksamhetsberättelse 2020 liksom ekonomisk redovisning och revisorernas revisionsberättelse, för 2020, finns att läsa eller hämta på föreningens hemsida www.stuvstasnattringe.se (klicka på medlemsspecifik information och ange lösenordet), eller rekvireras via info@stuvstasnattringe.se, så skickar vi det. 

Medlemmar som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud, vilken i god tid före årsstämman skall insändas till Villaägarna i Stuvsta/Snättringe, c/o Lars-Ove Larsson Minkstigen 5, 141 40 Huddinge. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.stuvstasnattringe.se. 

GLÖM INTE att ta med MEDLEMSBEVIS!

Mer och mer information samt erbjudanden skickas som mejl idag, både från oss och Villaägarnas Riksförbund. Men en del av våra utskick kommer inte fram för att mejladressen inte stämmer. Om du har bytt/ändrat mejladress var snäll och ändra det även på https://www.villaagarna.se/mina-sidor  

Var med och påverka – gå på årsmötet! 

Välkommen!

Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe 

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe överklagar parkeringsavgifterna i Stuvsta/Snättringe till Transportstyrelsen

Efter det att, enligt Huddinge Kommun, ändringar i Trafikförordningen gjorts. Återinförde Huddinge Kommun P-avgifterna inom en radie på 600 m från Stuvsta station, gällande från och med den 7 juni.

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe, har tillsammans med vår medlem Simon Westerberg, överklagat till Transportstyrelsen införda parkeringsavgifterna och parkeringsförbuden runt Stuvsta station.

Transportstyrelsen beslutade den 15 juli om att parkeringsavgift och förbud mot att parkera i Stuvsta/Snättringe inte skall gälla tills vidare. Transportstyrelsens beslut gäller tills något annat beslut tas.

Nyheter från Villaägarna i Stuvsta/Snättringe gällande Huddinge simhall.

Styrelsen för villaägarna i Stuvsta/Snättringe har träffat ordförande i Kultur-och Fritidsnämnden, Bo Källström (L) samt  VD Henrik Örneblad, Huddinge Samhällsfastigheter  för att klargöra förenings ståndpunkt om vikten av att ha kvar Huddinge simhall, enligt den namninsamling som föreningen har gjort, och fortfarande gör, och att detta skall betraktas som ett krav från de Huddinge bor som skrivit under om ha kvar simhallen , centrala  Huddinge.

Styrelsen blev informerade om att ett lokaliseringsuppdrag pågår för närvarande, för en ny simhall. Parallellt pågår en utredning om hela Huddingehallen avseende skick, renoveringsbehov, investeringsbehov etc.

Hjälp oss rädda kvar en fungerande
SIMHALL i Stuvsta / Centrala Huddinge,

genom att skriva på nedanstående lista

Huddingehallen namninsamlings länk

Vid senaste styrelsemötet överlämnades till Kultur-och Fritidsnämnden ordförande Bo Källström (L) ungefär 1.000 namnunderskrifter. Styrelsen hoppas att fler namnunderskrifter kan komma in till föreningen. Så fortsätt att skriva på våra kravlistor!!

Bakgrund:

Vår nuvarande simhall, Huddingehallen, vars basäng färdigställdes i början på sjuttiotalet, börjar få problem med korrosion och vittring, som på relativt kort sikt kan ge allvarliga hållfasthetsrisker.

Det har under en tid diskuterats hur man skall kunna åtgärda detta och preliminära slutsatser är att en reparation skulle kunna bli lika dyr som att bygga en ny simhall.Majoriteten lovade i en artikel publicerad i Mitt i Huddinge 19-02-05 att en ”Ny simhall skall ersätta utslitna Huddingehallen, förmodligen i centrala Huddinge eller centrala Flemingsberg” och i somras fattade kommunstyrelsen beslut i frågan.

Placeringen skall utredas.Med tanke på hur kommunledningen sedan en längre tid prioriterar Flemingberg över centrala Huddinge är det mycket sannolikt att en ny simhall placeras i Flemingsberg och att nuvarande simhall rivs till förmån för ytterligare bostäder.Det är därför mycket viktigt att försöka påverka politikerna att ha kvar en simhall i Stuvsta / Centrala Huddinge innan slutligt beslut om placeringen fattas.Kräv därför att placeringen blir Stuvsta / Centrala Huddinge genom att skriva på våra kravlistor!!!  

Nyheter från Villaägarna i Stuvsta/Snättringe gällande Odin 3 och 6

Villaägarna Stuvsta/Snättringe tillsammans med Snättringe Fastighetsägareförening har lämnat in yttrande på utställningen beträffande nybyggnation på Odin 3 och 6.

Ladda hem dokumentet här

Nyheter från Villaägarna i Stuvsta/Snättringe

På grund av myndigheternas restriktioner beträffande den rådande situationen i vårt samhälle och riktlinjerna för att minska smittspridningen av coronaviruset har styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe beslutat hoppas styrelsen fortfarande på ändringar av myndigheternas restriktioner så att vi kan komma att ha vår mycket populära loppis i Skeppsmyreparken den 4 september.

Vi återkommer med mer information på denna sida.

Vargen 14

Hundraåringen som försvann.

Frid över dess minne.

Mot dumheten kämpar gudarna förgäves

Till Huddinge Kommun har det inkommit en ansökan för ” Bygglov för nybyggnad flerbostadshus”.

Byggnads-och tillsyningsnämnden avslog bygglovet på sitt sammanträde 16 december 2020

Huddingevägen

Trafikverket arbetar idag (tillsammans med Huddinge Kommun) med ett projekt av att bygga ett kollektivtrafikfält, norrut, av vägsträcka mellan Huddingegymnasium och fram till korsningen Ågestavägen.

Vilket innebär att

  • det skall placeras en betongbarriär, ungefär 1 m höga, och belysningsstolpar i mitten av vägbanan, för att minska spring över vägen.
  • man stänger in- och utfarterna till Tallgården samt vid Älgskyttevägen och höjer därmed säkerheten, men trafiken på lokalvägarna kommer att öka!
  • förbättra de två busshållsplatserna, på Huddingevägen för att öka säkerheten för alla resenärer, som man inte kan nå på grund betongbarriären.

Lönnen 5

Vid Kommunstyrelsen möte den 1 april togs beslut

att Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att pröva föreslagen åtgärd avseende fastigheten Lönnen 5 i Stuvsta i ett detaljplanearbete och lämnar därmed ett positivt planbesked.

Begäran om planbesked har inkommit för att utveckla fastigheten Lönnen 5 i Stuvsta med drygt 110 bostäder i 3 till 6 våningar.

Ägaren till Lönnen 5 initierade en justering av detaljplanen redan 2016. Då avslogs förslaget med motivet att projektet var svårt att prioritera med anledning av det arbete som då pågick med Sverigeförhandlingen. I slutet av 2017 återupptog fastighetsägaren förfrågan. Gällande detaljplan reglerar ”område för industriändamål” och byggnationen tillåts vara två våningar. Större delen av fastigheten är utpekad som prickmark det vill säga mark som inte får bebyggas. Förslaget sträcker sig en bit in på kommunal mark som är utpekad som park.

Inför planuppdraget har koalition (Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Huddinge Partiet, Centerpartiet  och Drevikenpartiet) i en protokollsanteckning poängterat följande:

  • Den tillkommande bebyggelsen behöver harmoniera med omkringliggande villabebyggelse.
  • Höjder och volymer behöver anpassas betydligt mer till den omkringliggande bebyggelsen än den skiss som exploatören har presenterat
  • Möjlighet att på fastigheten inrymma stadsradhus eller liknande bör prövas i det fortsatta arbetet

Stensängsskolan

Styrelsen har tillsammans med sakägare tillskrivit huddinge kommun om det olämpliga att placeringen av trappen är olycklig då den riskerar att leda ut skolbarnen i en komplicerad trafikmiljö. Dels kommer det bilar i hög fart från Ågestavägen med dold sikt runt hörn, dels kommer det bilar från Svedjevägen som är stressade av att upprätthålla uppmärksamheten från mötande och utkörande bilar i korsningen Ågestavägen/Svedjevägen/Svensborgsvägen. Dessutom är det extra mycket trafik på mornar och eftermiddagar, då såväl föräldrar som skolpersonal kör till och från skolområdet. Barns trafiksäkerhet är vuxnas ansvar, särskilt intill skolor med små barn. Som bekant är de ca 180 barn som går på Stensängsskolan mellan 6 till 11 år gamla. Det kan inte läggas på barnens ansvar att uppfatta trafikbeteenden rätt. Barn klarar sig inte på egenhand i komplicerade trafikmiljöer förrän vid 11-12 års ålder, i bästa fall.

Tigern 20

Den 3 mars återvisade Länsstyrelsen det av Bygglovs- och Tillsynsnämdens (Huddinge Kommun) beslut av den 22 januari 2020 att ge bygglov för hotell, stödmur och parkeringsplatser på fastigheten Tigern 20, vid Stuvstaleden-Dalkarlsvägen/Djupåsvägen. Innovation Properties överklagade Länsstyrelsens beslut vilket ledde till att föreningen tillsammans med sakägarna återigen fick överklaga det av Bygglovs- och Tillsynsnämdens nya bygglovet av den 8 april 2020 till Länsstyrelsen.

För mer info kontakta gärna styrelsen på info@stuvstasnattringe.se