Stuvsta Gårds Villaägareförening intresserar sig starkt för problematiken med och kring Huddingevägen. Vi är inte nöjda med det förstahandsförslag som Vägverket lagt fram för en framtida ombyggnad av Huddingevägen och anslutande vägar

Detta förslag innebär att Huddingevägen höjs, speciellt vid korsningen med Ågestavägen/Stuvstaleden, vilket vi anser dels vara oestetiskt, dels leda till ökat buller jämfört med att sänka Huddingevägen. Sänkning eller invallning av bullerstörande vägar är det annars vedertagna alternativet. Det är dessutom så att en sänkt huvudvägs av och påfartsramper fungerar mycket bättre och med mycket mindre buller om påfartstrafiken får accelerera i nedförsbacke och bromsa in i uppförsbacke än tvärt om.

Genom det stormöte SGVF arrangerade 2003 med deltagande av både politiker och media samt genom ytterligare diskussioner med politiker och vägverket lyckades SGVF åstadkomma att vägverkets förslag VägUt-97 drogs tillbaka och att överenskommelse slöts om att en planskild korsning mellan Huddingevägen och Ågestavägen/Stuvstaleden INTE kommer att innebära att Huddingevägen höjs. Det negativa med denna överenskommelse var dock att vägverket beslutade att inte göra någonting inom överskådlig tid

Som diskussionsunderlag har SGVF under åren 2005,2010 och 2014 presenterat tre olika förslag till ombyggnad av Huddingevägen alternativt en förbifart med annan sträckning.

Vi har haft möten med kommunen, Vägverket, idag Trafikverket, och Länsstyrelsen och anordnat ett ytterligare stormöte om Huddingevägen 2014.

Alla är överens om att trafiksituation på Huddingevägen är eller håller på att bli ohållbar men det saknas pengar att göra något och pengar ser inte ut att finnas förrän kanske 2030. Vi förstår dock inte hur den nuvarande Huddingevägen, speciellt delen inom Stuvsta som redan är överbelastad vissa tider på dygnet, skall kunna hantera den ökade trafik som blir följden av byggandet av tusentalet lägenheter i Flemingsberg och Tumba i en nära framtid samt av att den förut kallade Söderleden byggs vilket också sannolikt kommer att öka trafiken på Huddingevägen genom Stuvsta.