Aktuella aktiviteter

Miljö- och Marknadsdomstolen har avslagit bygglov:

1: För en max hamburgerrestaurang vid stuvstakorset

2: Fastigheten Nornan 5, Stambanevägen 111, där man önskade att ändra användning från enbostads- och kontorshus till hotell på fastigheten

Motivering i båda fallen är att de beviljade byggloven, av Huddinge Kommun, inte följer detaljplanerna för respektive fastighet. I båda fallen har styrelsen i Villaägarna i Stuvsta/Snättringe varit behjälplig sakägarna i deras respektive överklagande.

Genomförda aktiviteter

Inför valet den 9 september arrangerade Villaägarna i Stuvsta/Snättringe en politerträff kväll i Kungsklippeskolans matsal måndagen den 27/8 höll Villaägarna i Stuvsta/Snättringe.. Samtliga tio partier i kommunfullmäktige var inbjudna, och alla utom Drevvikenpartiet närvarade.

Följande partier var representerade:

Moderaterna: Daniel Dronjak-Nordqvist
Liberalerna: Malin Danielsson
Centerpartiet: Christian Ottosson
Kristdemokraterna: Karl Henriksson
Huddingepartiet: Lars Björkman
Sverigedemokraterna: Mats Arkhem
Socialdemokraterna: Sara Helge-Vikman
Miljöpartiet: Peter
Vänsterpartiet: Britt Björneke

Mötet inledes med en presentation av Villaägarna i Stuvsta/Snättringe, i allmänhet, och vårt arbete med Huddingevägen Därefter blev det dags för politikerna att presentera sina visioner för Stuvsta/Snättringe. Inför valet 2019. Ordningen fastställdes genom lottdragning och Liberalerna blev först ut

Liberalerna: Skolan först. Vill införa lärarassistenter som minskar arbetsbördan för lärarna och frigör mer tid för lärare att fokusera på undervisningen. Huddinge kommun beräknas få 179 nya lärarassistenter. Vill bygga samhällen, inte bara bostäder planera in förskolor, skolor, kollektivtrafik och övrig samhällsservice direkt när nya bostäder/förtätning planeras. Vill införa en bygglovsbil som åker runt och hjälper till med bygglovsansökningar på plats. Vill lägga konstgräs på Snättringe IP. Vill verka för planskilda korsningar längs med Huddingevägen på lång sikt, och förbättrad säkerhet för oskyddade trafikanter omedelbart.

Centerpartiet: Miljö, trygghet, valfrihet. Vill skapa ett nytt naturreservat runt Kynäsberget och satsa på ett friluftsstråk runt Långsjön. Vill bygga cykelgarage vid pendeltågsstationen och öka turtätheten på  buss 705. Vill ha områdesvärdar i centrum, dessa ska ha ordningsvaktsförordnade men ha till uppgift att skapa kontakt och gemenskap med ungdomar och andra som rör sig i centrum. Vill verka för ett effektivare användanden av kommunens pengar. Vill skapa en utvecklingsplan för Stuvsta/Snättringe i samråd med boende i området.

Sverigedemokraterna: Inga flerfamiljshus i villaområden, vill att kommunen växer varsamt och att förtätning sker kollektivnära. Vill öka antalet infartsparkeringar. Vill bygga tvärförbindelse Södertörn för att skona övriga vägar från den tunga trafik som kommer komma från nya hamnen i Nynäshamn. Anser att Huddinge kommun måste medfinansiera bygget för att kunna säkerställa att vägen läggs i tunnel där så är avsett.

Socialdemokraterna: Vill satsa resurser på skola och äldreomsorg. Vill skapa fler skolplatser och bygga ett nytt tillagningskök på Kungsklippeskolan. Vill satsa på ökad trygghet: trafikåtgärder i Ågestakorset och generellt mer gatubelysning. Vill satsa på cykelparkering vid pendeltåg.  Vill ha fler parker och mer välskötta parker. Har högre ambitioner för dialog, vill öka dialogen med boende inför förändringar tex i området Högmora.

Nya Moderaterna: Lokalt program för Stuvsta/Snättringe. Vid förtätning i villaområden är det viktigt att inte ändra karaktären i området! Säger Ja till fler parker. Säger Ja till två nya förskolor.

Säger Ja till projektet med ett äldreboende som delar hus med en förskola. Säger Ja till tillagningskök på Kräpplaskolan. Säger Ja till bättre passning mellan bussar och tåg. Säger Nej till skip-stop-tåg. Säger Nej till projektet Arkitekten.

Vänsterpartiet: Vill att Huddinge ska hålla samman. Vill satsa på skolkuratorer och skolpsykologer. Vill satsa på förebyggande åtgärder mot brott, bl.a. genom att föreningsliv och fritidsaktiviteter ska bli billigare och därmed tillgängliga för fler. Vill att alla skolor ska ha tillagningskök. Vill bygga fler hyreshus kollektivnära

Miljöpartiet: Vill skapa mer stadskaratär centrumnära och skapa underlag för butiker. Vill öka kollektivtrafiken och satsa på cykelparkeringar.

Huddingepartiet: Vill bygga tillagningskök på Kräpplaskolan. Vill satsa på äldreomsorg med kvalité. Vill bygga trygghetsboenden. Säger nej till höghus i villaområden.

Kristdemokraterna: Mindre barngrupper i förskolan. 500 nya bostäder för pensionärer i äldre-, senior- och trygghetsboenden. Vill införa elevhälsogaranti, oavsett vilken skola man går på ska man få träffa kurator eller skolpsykolog samma dag om behov finns. Är emot skip-stop-tåg. Lovar att sätta tryck på trafikverket för att få bättre ordning på järnvägen/tågtrafiken.Därefter följde en frågestund. Besökarna fick möjlighet att ställde många och skiftande frågor. Kollektivtrafiken berördes med frågor om osäkra cykelparkeringar, överfulla tåg och bristande busstrafik. Trafikläget och osäkra vägar berördes, framför med frågor kring Huddingevägen. Flera frågor rörde utemiljöer och fritid, bl.a. behovet av en ny/större/renoverad simhall, bättre parkunderhåll och trevligare grönytor, mer planteringar kring vägar och offentliga platser, önskan om att kommunen ska satsa på en fritidsgård för unga, samt att det finns för lite parkeringar vid Stuvsta IP. Även förtätning/nybyggnation diskuterades, bl.a. det blivande hotellbygget på Stambanevägen, vad som händer med den planerade förskolan/skolan i Högmora samt en planerad förskola på Stuvstaleden (vilket av frågeställaren sågs som en mkt dåligt vald plats).

Vi hoppas att alla närvarande gick därifrån med en lite klarare bild över vilket parti som förtjänar deras röst den 9/9 och att denna korta sammanfattning kan vara till glädje för er som inte kunde komma. Vi ses i vallokalen!

Vid pennan Angelika Weber