Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2019, föreningens sjuttonde verksamhetsår.

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe skall:

 1. Företräda och bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med de stadgar och riktlinjer som gäller

  för Villaägarnas Riksförbund och påverka kommunala beslut i villaägarnas intresse.

 2. Genom värvning verka för att öka antalet medlemmar i föreningen.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden samt Årsmöte den 2019-03-20 och ett antal ej protokollförda möten. Vidare har styrelsen haft ett flertal kontakter med tjänstemän och politi- ker inom Huddinge kommun samt med Trafikverket. Styrelsemedlemmar har deltagit vid informations- och diskussionsmöten som arrangerats av och med Huddinge kommun. Genom insändare i de två lokal-tidningarna har vi fått möjlighet att framlägga våra synpunkter i diverse samhällsfrågor. Vi har även deltagit på ABC-regionens arrangerade möten.

Föreningen hade 1 246 medlemmar per 2019-12-31. Under verksamhetsåret 2019 har 188 medlemmar lämnat föreningen och 176 nya medlemmar har tillkommit.

Norra Mörtvik är uteslutna ur Villaägarnas Riksförbund, då de även har medlemmar som ej är anslutna till Riksförbundet i sin förening.

Under 2019 arrangerade styrelsen Loppis i Skeppsmyreparken vid två tillfällen, den 11 maj och 7 september. Föreningens Loppis har under åren blivit ett mycket uppskattat arrangemang och blivit en tradition av såväl som köpare och som besökare. Huddinge Scoutkår hjälpte, även i år, till med försäljning av lättare förtäring under Loppisen.

Föreningen arrangerade en fruktträdsbeskärningskurs med Tove Madsen i Stuvsta Stationshus sen 12 april, med praktiska övningar påföljande helg i två medlemmara trädgårdarr.

Vidare har styrelsen under året engagerat sig i följande frågor eller aktiviteter:

Måndagen den 17 juni 2019 arrangerade föreningen, tillsammans med Kungsklippe- & Kräpplaskolans föräldraförening, ett informationsmöte med öppen paneldebatt med föräldrar i Stuvsta/Snättringe, med barn i skolåldern, om skolplaceringar och urvalsmetoden kring skolplaceringar med Huddinge Kommuns politiker och grundskoleförvaltningens tjänstemän. Det blev en bra debatt mellan politiker/tjänstemän och föräldrar vilket resulterade i att kommunen tog till sig den kritik som framfördes och förstår de olika lagren av komplikationer som systemet innebar. Föräldraföreningen ser fram emot att det ska fungera bättre med placeringar i framtiden.

Förtätningar: Styrelsen följer noga alla förtätningar som görs eller planeras, inom Stuvsta/Snättringe Villaägareförenings upptagnings område. När medlemmar ber om hjälp eller när vi ser behov engagerar vi oss för att påverka kommunens beslut. Föreningen är mycket tveksam till kommunens planer på förtätning av Stuvsta/Snättringe, och menar att man skall bevara de gamla villaområdena intakta. Föreningen vill särskilt bevaka att förtätning inte sker så att det förändrar områdeskaraktären eller inverkar negativt på kulturmiljö och naturvärden. Vid förtätning ska möjlighet till infarts- och centrumnära parkering beaktas. Förtätningen får inte ske på bekostnad av villaområdets grundläggande karaktär förändras!

Styrelsen har under 2019 varit aktiva i följande detaljplaneförändringar:

 • –  Projekt Montören 9 (Yrkesvägen 21 C)
 • –  Projekt Nornan 5 (Stambanevägen 111)
 • –  Projekt Vargen 14 (Stationsvägen 21)
 • –  Högmora,
 • –  Projekt Arkitekten (Snäckvägen)
 • –  Projekt Hjorten (Stationsvägen 24) samt Stuvstavägen (2)
 • –  Projekt Stuvsta centrum/Mjölner
 • –  Innovation Properties/ Långskärrsvägen 69 (Lotusen 3)
 • –  Innovation Properties/Dalkarlsvägen-Stuvstaleden (Tigern)
 • –  Fåret 1
 • –  Odin 3 o 6 (Häradsvägen/Staffansvägen) vs gemensam granskning Mats Persson, Snättringe

  Fastighetsägareförening.

 • –  Bevakning av Huddinge simhall, som måste renoveras eller rivas och ersättas av en ny simhall.
 • –  Max Burger AB planer på att bygga en hamburgerrestaurang på Orren 4 Föreningens överklagande

  tillsammans med sakägarna godkänndes av Mark- och miljödomstolen. På grund av att detaljplanen inte godkänner en restaurang på fastigheten.

  Styrelsen följer kontinuerligt utvecklingen beträffande Huddingevägen (väg 226) genom Stuvsta med kontakter både med Trafikverket och Huddinge Kommun. Det är svårt att få fram relevant aktuellinformation. Beroende på att på Trafikverket byter man ut projektledare för projektet kontinuerligt, och menar att ansvaret ligger hos Huddinge Kommuns politiker och tjänstemän. Medan man hos Huddinge Kommun menar att det är Trafikverkets ansvar. Den information som föreningen har fått, under 2019, från Trafikverket är att man beställt en genomförandeplan av cykelväg och kollektivtrafikfält mellan Huddinge gymnasiet och Stuvstaleden (med en eventuell förlängning till Rågsvedskorset),som ska vara klart 2021.

  Föreningen har även arbetat med frågor rörande kollektivtrafiken och skrivit flera inlagor, då det ej bör vara mer än 800 m. till närmaste busshållplats, pendeltåg m.fl. Bland annat arbetar föreningen på en förlängning av körsträckan för buss 705

2

Tisdag den 1 oktober kl. 16.00 – 19.00 anordnade Huddinge Kommun ett, möte på Stuvsta torg, med polis, politiker samt tjänstemän från bl.a. Huge angående säkerheten i Stuvsta. Mötet avslutades med trygghetsvandring. Flera styrelsemedlemmar deltog men responsen från Stuvstabor var låg.

Styrelsen har återigen varit i kontakt med Huddinge Kommun i frågan om byte till av postortsnamn Stuvsta, från Huddinge. Styrelsen har fått positiva reaktioner bl.a. från Daniel Dronjak (M).

Styrelsen har bjudit in kommunens politiker till sina styrelsemöten, där målsättningen har varit att få information och diskutera Stuvsta/Snättringes pågående och framtida projekt inom bebyggelse, vägar samt infrastruktur. Malin Danielsson (L), Kommunstyrelsen vice ordförande med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och frågor om fysisk planering samt Kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak(M) har kommit. Daniel Dronjak informerade även om att satsningen i Flemingsberg kommer att bli en motsvarighet söder om Stockholm till kontorsförorterna norr om Stockholm, ex. Kista och Mall of Scandinavia. Han menar att det kommer att underlätta mycket för boende i Huddinges pendlande till arbetet.

Under 2020 är målsättningen att flera politiker kommer att inbjudas.
Kommunens lokaltaxor har höjts, och eftersom föreningen ej anses allmännyttiga, så har föreningen

ålagts den högsta taxan.,

Ann-Christine Wilund

Vice ordförande & sekreterare

Sabina Näslund kassör

Posse Lindholm adjungerande styrelseledamot
from styrelsemötet nr 09/19

Ann-Marie Mannerstå

styrelseledamot

Håkan Wahlberg

styrelseledamot

Hans Östman

styrelseledamot

Emil Dicksved Suppleant & sekreterare

Bitte Sundqvist

Suppleant

Stuvsta i januari 2020
Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe

Lars-Ove Larsson

ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 februari 2020