Villaägarna i Stuvsta/Snättringe intresserar sig starkt för problematiken med och kring Huddingevägen. Vi är inte nöjda med det förstahandsförslag som Vägverket lagt fram för en framtida ombyggnad av Huddingevägen och anslutande vägar

Detta förslag innebär att Huddingevägen höjs, speciellt vid korsningen med Ågestavägen/Stuvstaleden, vilket vi anser dels vara oestetiskt, dels leda till ökat buller jämfört med att sänka Huddingevägen. Sänkning eller invallning av bullerstörande vägar är det annars vedertagna alternativet. Det är dessutom så att en sänkt huvudvägs av och påfartsramper fungerar mycket bättre och med mycket mindre buller om påfartstrafiken får accelerera i nedförsbacke och bromsa in i uppförsbacke än tvärt om.

Genom det stormöte Villaägarna i Stuvsta/Snättringe arrangerade 2003 med deltagande av både politiker och media samt genom ytterligare diskussioner med politiker och vägverket lyckades Villaägarna i Stuvsta/Snättringe åstadkomma att vägverkets förslag VägUt-97 drogs tillbaka och att överenskommelse slöts om att en planskild korsning mellan Huddingevägen och Ågestavägen/Stuvstaleden INTE kommer att innebära att Huddingevägen höjs. Det negativa med denna överenskommelse var dock att vägverket beslutade att inte göra någonting inom överskådlig tid

Som diskussionsunderlag har Villaägarna i Stuvsta/Snättringe under åren 2005,2010 och 2014 presenterat tre olika förslag till ombyggnad av Huddingevägen alternativt en förbifart med annan sträckning.

Vi har haft möten med kommunen, Vägverket, idag Trafikverket, och Länsstyrelsen och anordnat ett ytterligare stormöte om Huddingevägen 2014.

Alla är överens om att trafiksituation på Huddingevägen är eller håller på att bli ohållbar men det saknas pengar att göra något och pengar ser inte ut att finnas förrän kanske 2030. Vi förstår dock inte huden nuvarande Huddingevägen, speciellt delen inom Stuvsta som redan är överbelastad vissa tider på dygnet, skall kunna hantera den ökade trafik som blir följden av byggandet av tusentalet lägenheter i Flemingsberg och Tumba i en nära framtid samt av att den förut kallade Söderleden byggs vilket också sannolikt kommer att öka trafiken på Huddingevägen genom Stuvsta.

Trafikverket arbetar idag (tillsammans med Huddinge Kommun) med ett projekt av en ombyggnation av vägsträcka mellan Huddingegymnasium och fram till korsningen Ågestavägen på väg 226 (Huddingevägen).

Skiss från Väg ut -97

Vägsträckan är idag
kraftigt trafikerad med resultat av köer i norrgående på förmiddagarna och i sydgående under eftermiddagarna. Kollektivtrafikens stombussar blir drabbade av detta och får stora tidsfördröjningar. Projektet skall nu skapa förutsättningar
för att förenkla kollektivtrafikens möjligheter genom att anlägga kollektivkörfält i norrgående.

Projektet, enligt Trafikverket, skall även ge de oskyddade trafikanter en säkrare och bättre förutsättningar. I norrgående kommer det befintliga GC-banan att breddas upp till 4,3 m för att erhålla 2 cykelbanor och en gångbana, enligt Trafikverket. Dessutom så kommer barriären mellan västra och östra sidan av Stuvsta att öka. Problemet med Huddingevägen, mellan Västra Stambanan och Rågsvedskorset, är att det inte finns planfria korsningar

Projektet skulle ha påbörjas med start april 2020. Men har blivit försenat på grund av p.g.a. rådande situation och ett hinder med ledningar som dykt har så har Trafikverket inte kunnat påbörja upphandlingen än.Information om projektet är mycket sparsamt både från Huddinge Kommun och Trafikverket

Styrelsen har ställt frågan om hur lösningen blir vid Stuvstakorset? Vi har fått information från koalitionen i Huddinge Kommun (Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna samt Huddinge Partiet) att de vill se en nedsänkning av Huddingevägen och en planskildkorsning eftersom området där är bullerutsatt och (inte bara i rusningstid) det finns redan idag problem med bilköer. Men till dess att detta åtgärder genomförts finns en oro för genererar ytterligare trafikrörelser i området och då framför allt i rusningstrafik. Detta
har Trafikverket inte tagit i beaktande i projektet. Styrelsen presenterade redan 2008 sitt förslag på hur man skulle kunnas göra vid Stuvsta korset