Under SGVFs förslag 2014

SGVF har sedan 2003 drivit kravet att Huddingevägen skall byggas om genom att sänkas / överdäckas och i förslaget från 2010 gäller detta hela vägen till Rågsvedsvägen, se tidigare förslag.

Med den mycket kraftiga trafikökning som skett sedan 2010 och den förväntade fortsatta trafikökningen tills dess byggstart kan tänkas ske – 2030 ?!, kommer det att bli mycket svårt att störa trafiken genom byggarbeten och det finns heller inte någon rimlig alternativ väg till Huddingevägen genom Huddinge.

SGVF presenterade därför förslaget ”Förbifart Stuvsta” vid det stormöte om Huddingevägen som SGVF anordnade den 1/4 2014 där nästan samtliga av Huddinges politiska partier var representerade. Förslaget bygger på det som sägs i ”Översiktsplan 2030” för Huddinge kommun nämligen att kommunen inte tänker upplåta mer mark åt trafikverket för ytterligare järnvägsspår utan dessa får i så fall förläggas under jord.

Om man då ända skall spränga tunnel för järnvägen borde det inte bli så dyrt att samtidigt/parallellt bygga tunnel för en förbifart enligt bilden nedan. På så sätt skulle trafiken på Huddingevägen kunna fortgå i stort sett ostörd tills förbifarten blir klar. Beroende på hur stor del av trafiken på Huddingevägen som är och som kommer att bli genomfartstrafik kan en sannolikt kraftig reduktion av trafiken på Huddingevägen åstadkommas, vilket skulle kunna möjliggöra att Huddingevägen genom Stuvsta blir mer som en lokalgata med fler övergångsställen och därmed kraftigt reducerad barriäreffekt och i bästa fall breddreduktion för att återvinna mark för andra ändamål.

(bildtext:) Förbifart Stuvsta. Tunneln är den streckade blå linjen som löper parallellt med järnvägen från strax sydväst om bron över järnvägen till norra infarten till Hagsätra.

Kommunens politiker tycker att förslaget är intressant och förslaget har SGVF även diskuterat med Trafikverket och Länsstyrelsen som båda tycker det är intressant och att det sannolikt skulle bli billigare än att sänka och överdäcka Huddingevägen.

Förslaget enligt bilden är bara en grov skiss och många detaljer återstår att lösa. Tex. kan det diskuteras om det räcker med av- och påfarter i ändarna eller om det även krävs en ytterligare av- och påfartsmöjlighet längs med sträckan.