SGVF forslag Huddinge Jvg till Tallgarden

Förslaget utgår från att försöka reducera trafiken på Gymnasievägen pga dess placering nära daghem, skolor och sim/sport-hall. Busstrafiken skall dock behållas och eventuellt förstärkas samtidigt som genomfartstrafik av icke kollektivtrafiksfordon begränsas genom anordningar liknade dem vid Stuvsta station.
Hela förslaget redovisas i ovanstående skiss.
Huvudidén är att utnyttja utrymmet mellan Huddingegymnasiet och Huddingevägen, det som idag utgöres av gång och cykelbana, en slänt samt den västra sträckningen av Gymnasievägen (den med udda nummer) för en matarväg mellan Lännavägen och en trafikplats ung vid nuvarande korsning Björkängsvägen/Stationsvägen. Stationsvägen och Björkängsvägen skall ha direkt tillgång till denna trafikplats. På detta sätt skulle inte trafiken öka på (östra delen av (den med jämna nummer) Gymnasievägen vare sig pga att den blev Lännavägens förlängning eller pga att trafiken på Björkängsvägen och Stationsvägen skulle behöva ledas till Lännavägen via Gymnasievägen. Trafiken på den västra delen av Gymnasievägen skulle öka markant men då den går parallellt med och mycket nära Huddingevägen och dessutom delvis avlastar denna med den trafik som i nuvarande läge går till och från Lännavägen, kommer det totala trafikflödet mellan gymnasierna inte att öka märkbart speciellt ställt i relation till den totala trafik som ändå går på Huddingevägen.
Behovet av de ganska komplicerade förslag som presenterats i bl.a. VägUt-97 för anslutningen mellan Björkängsvägen/Stationsvägen och Gymnasievägen försvinner.

Dellösningar:
Korsningen Lännavägen/Sågbäcksvägen Huddingevägen:
För att behålla förbindelsen mellan delarna nordväst respektive sydöst om Huddingevägen höjs Huddingevägen något och Lännavägen/Sågbäcksvägen sänks tillräckligt för att skapa en planskild korsning dock utan av- och påfartsramper. Denna skapar också en planskild förbindelse för gång och cykeltrafikanter mellan områdena och de två gymnasierna. Huddingevägen breddas ovanpå Lännavägen/Sågbäcksvägen för att ge plats åt de busshållplatser som idag ligger längre nordostut. Trappor och ramper till dessa hållplatser anordnas dels från gräsplanen norr om Huddingegymnasiets administrationsbyggnad, dels från Sågbäcksgymnasiets förgård. Beroende på sänkningen av Sågbäcksvägen måste eventuellt ramp eller matarväg anordnas för tillgång till fastigheten närmast Huddingevägen.
Precis sydöst om den ovan beskrivna planskilda korsningen anordnas en trevägskorsning eller rondell mellan Lännavägen och en förlängd Gymnasieväg (udda nummer)

Området mellan Lännavägen och Björkängsvägen:
Den till Lännavägen så anslutna Gymnasievägen (udda nummer) sänks i sin västra del för att passa till den sänkta Lännavägen och stiger sedan långsamt mot trafikplatsen vid Björkängsvägen. Den måste då breddas och plats finns, mer än 25 m mellan Huddingevägens mest södra körbana och Huddingegymnasiebyggnaden. För att kunna ansluta till rondellen i rimlig vinkel så att högersväng från rondellen till denna väg blir möjlig måste Gymnasievägen svänga ut något på / över gräsmattan och parkeringen öster om Huddingegymnasiet och det måste dessutom finnas plats för en ramp från Huddingevägen upp till rondellen.
Även om Huddingevägen höjs något vid Lännavägen fortsätter lutningen så att Huddingevägen successivt kommer under befintlig nivå mellan Gymnasierna och vidare österut för att möjliggöra en rondell ovanpå Huddingevägen vid Björkängsvägen enbart ev. något högre än Huddingevägens nivå idag.
En gång och cykelväg placeras i området mellan Huddingegymnasiet och den ombyggda och i detta område sänkta Gymnasievägen. Denna gångväg har anslutning till den idag befintliga gångbron över Huddingevägen som dock måste förlängas för att även gå över den sänkta Gymnasievägen. Gångvägen går vidare till gräsplanen vid Huddingegymnasiets administrationsbyggnad där anslutning finns till trottoar till Lännavägen /Sågbäcksvägen under Huddingevägen och till busshållplatserna.
Gräsplan och parkeringsplats öster om Huddingegymnasiet kommer på detta sätt att tas i anspråk väsentlig mindre än i förslaget ”Planskild korsning vid Gymnasievägen/Stationsvägen” i VägUt-97”

Trafikplats Huddingevägen, Stationsvägen/Björkängsvägen:
Här byggs i stort den rondell som föreslagits i VägUt-97 men förskjuten något nordöst ut. För att möjliggöra anslutning av både den ombyggda Gymnasievägen (enl. ovan) och Björkängsvägen samt av och påfartsramper på den sydöstra sidan måste rondellen göras större än i VägUt-97. Då Huddingevägen i detta område är relativt kraftigt sänkt i det tänkta förslaget, blir höjdläget ev. enbart något över vägnivån idag. Behovet av den särskilda planskilda korsningen mellan Björkängsvägen/Stationsvägen enligt VägUt-97 försvinner då denna trafik går genom rondellen.

Gymnasievägen, östra delen, jämna nummer:
I detta förslag behöver denna del av Gymnasievägen inte sänkas eller överdäckas, utan föreslås bli dedicerad till busstrafik och trafik till och från fastigheter samt access till Västergårdsvägen västerifrån. För att begränsa genomfartstrafik mellan Björkängsvägen och Kvarnbergsplan skall anordningar liknande de vid Stuvsta station, dvs dubbla enkla filer där det ej går att köra om i fall buss stannat, anordnas dels vid busshållplatsernas läge vid Norrgårdsvägen, dels vid ung. nuvarande läge vid Kvarnbergsskolan. Dessa bör dessutom kombineras med bussanpassade ”bulor” för att reducera hastigheten för vanliga bilar när bussar ej är i vägen.
Korsningen Gymnasievägen Björkängsvägen behålles i stort oförändrad möjligen dock reglerad med trafikljus som ger busstrafiken företräde.
Gymnasievägen norr om Björkängsvägen förbinds eventuellt med lokalgatan sydöst om Huddingevägen.

Huddingevägen öster om Björkängsvägen:
Genom att Huddingevägen i detta förslag är sänkt, vilket torde ge förbättrade möjligheter till bullerdämpning och enligt senaste förslag skall sänkas vid Ågesrtavägen, förefaller det mycket lämpligt att sänka Huddingevägen hela vägen mellan Björkängsvägen och Ågestavägen för att eliminera de ganska branta backar som annars uppstår. Detta ger möjligheter till en för hela Stuvsta mycket gynnsamt överdäckning av Huddingevägen på liknade sätt som Stuvstatunneln med återvunnen yta för bebyggelse förslagsvis villor och eller radhus, samt för lokal- och kollektivtrafiken, för en trafiksäkrare miljö för gång- och cykeltrafikanter mellan Stuvstas norvästra och sydöstra delar.
En sådan övertäckning kan också ge möjlighet till biltrafik mellan dessa delar förutom möjligheten vid Ågestavägen och Björkängsvägen men är kanske mindre önskvärd ur miljösynpunkt. I annat fall kan man binda samman Gymnasievägen norr om Björkängsvägen med lokalgatan bredvid Huddingevägen då direktanslutningen mellan Älgskyttevägen och Huddingevägen försvinner i detta förslag.